برنامه کلاسی درس تربیت بدنی ترم تابستان1395-1394

کد و گروه درس

نام درس

استاد

تاریخ

ساعت

121542701

تربیت بدنی(علوم انسانی)

ریاحی نمین نیلوفر

5/10-5/12-5/14-5/17-5/19-5/21

8-9:30

121542702

تربیت بدنی(علوم انسانی)

ریاحی نمین نیلوفر

5/10-5/12-5/14-5/17-5/19-5/21

9:30-11

121542703

تربیت بدنی(علوم انسانی)

سمیع نیا مونا

5/11-5/13-5/16-5/18-5/20-5/23

8-9:30

121542704

تربیت بدنی(علوم انسانی)

سمیع نیا مونا

5/11-5/13-5/16-5/18-5/20-5/23

9:30-11

121542705

تربیت بدنی(علوم انسانی)

گودرزی مهدی

5/26-5/25-5/24

8-9:30

121542706

تربیت بدنی(علوم انسانی)

گودرزی مهدی

5/26-5/25-5/24

9:30-11

121542801

ورزش 1(علوم انسانی)

ریاحی نمین نیلوفر

5/10-5/12-5/14-5/17-5/19-5/21

11-12:30

121542802

ورزش 1(علوم انسانی)

ریاحی نمین نیلوفر

5/10-5/12-5/14-5/17-5/19-5/21

12:30-14

121542803

ورزش 1(علوم انسانی)

سمیع نیا مونا

5/11-5/13-5/16-5/18-5/20-5/23

11-12:30

121542804

ورزش 1(علوم انسانی)

سمیع نیا مونا

5/11-5/13-5/16-5/18-5/20-5/23

12:30-14

121542805

ورزش 1(علوم انسانی)

گودرزی مهدی

5/26-5/25-5/24

11-12:30

121542806

ورزش 1(علوم انسانی)

گودرزی مهدی

5/26-5/25-5/24

12:30-14

121543101

تربیت بدنی(علوم پایه)

ریاحی نمین نیلوفر

5/10-5/12-5/14-5/17-5/19-5/21

14-15:30

121543102

تربیت بدنی(علوم پایه)

سمیع نیا مونا

5/11-5/13-5/16-5/18-5/20-5/23

14-15:30

121543103

تربیت بدنی(علوم پایه)

گودرزی مهدی

5/26-5/25-5/24

14-15:30

121543201

ورزش 1(علوم پایه)

ریاحی نمین نیلوفر

5/10-5/12-5/14-5/17-5/19-5/21

15:30-17

121543202

ورزش 1(علوم پایه)

سمیع نیا مونا

5/11-5/13-5/16-5/18-5/20-5/23

15:30-17

121543203

ورزش 1(علوم پایه)

گودرزی مهدی

5/26-5/25-5/24

15:30-17

121542901

تربیت بدنی ویژه

ملک پور مینو

5/24-5/24

9:30-11

121542902

تربیت بدنی ویژه

گودرزی مهدی

5/24-5/24

9:30-11

121543001

ورزش ویژه

ملک پور مینو

5/24-5/24

11-12:30

121543002

ورزش ویژه

گودرزی مهدی

5/24-5/24

11-12:30

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما